Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Aktualita

XXXVII. výzva pro individuální projekty na omezování rizika povodní

Publikováno: 12.04.2012

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 12. dubna 2012 do 4. června 2012.

Výzva se vztahuje na individuální projekty, jejichž celkové náklady jsou do 50 mil. EUR včetně DPH.
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty v rámci Prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory 1. 3 Omezování rizika povodní
1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
- budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,

- budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,

- zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,

- *podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí (vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí,

- *vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 400 tis. Kč.

Typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy
Projekty budou hodnoceny zvlášť v rámci projektových záměrů:
1) Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi pro obce a města, svazky obcí, kraje.
2) Digitální povodňové plány, budování, rekonstrukce a modernizace systémů předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi pro státní podniky, státní organizace, Českou republiku prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace - stát.
3) Investiční podpora zpracování podkladů pro následnou realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření.

Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které dosáhnou hranice min. 40 bodů v celkovém hodnocení.

Text výzvy naleznete zde.

 


Zpět na výpisEuro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958