Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Fondy EU 2014 – 2020

Fondy EU 2014–2020

Jako členská země získává Česká republika od r. 2004 přístup k systému finanční pomoci, jejíž páteř tvoří Strukturální fondy Evropské unie - hlavní nástroj realizace politiky soudržnosti EU.

Do roku 2020 usiluje EU o dosažení pěti konkrétních cílů v oblasti růstu. Ty vycházejí za strategie Evropa 2020 a prostředky určené na realizaci politiky soudržnosti podpoří jejich dosažení. Jde o cíle v oblasti zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a efektivního nakládání s energiemi.

V zájmu splnění těchto cílů a řešení různorodých potřeb regionů bylo vyčleněno 351,8 miliardy € na politiku soudržnosti na období 2014–2020, tedy téměř třetina celkového rozpočtu EU. Do České republiky je z těchto fondů alokováno celkem 23,96 mld. €.

 1. Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR: 11,94 mld. €
 2. Evropský sociální fond ESF: 3,43 mld. €
 3. Fond Soudržnosti FS: 6,26 mld. €
 4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EZFRV: 2,31 mld. €
 5. Evropský námořní a rybářský fond ENRF: 0,03 mld. €

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu ČR pro období 2014-2020 a Národního strategického referenčního rámce Česká republika pro využívání fondů Evropské unie v letech 2014-2020 připravila jednotlivé operační programy v rámci následujících 2 cílů Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU:

Cíl 1: Investice pro růst a zaměstnanost

Více
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)
 • Operační program Zaměstnanost (MPSV)
 • Operační program Doprava (MD)
 • Operační program Životní prostředí (MŽP)
 • Integrovaný regionální operační program (MMR)
 • Operační program Praha – pól růstu ČR (Magistrát HMP)
 • Operační program Technická pomoc (MMR)

Cíl 2: Evropská územní spolupráce

Více
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou (MMR)
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území České republiky (MMR)
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území České republiky (MMR)
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou koordinovaný na území České republiky (MMR)
 • Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou koordinovaný na území České republiky (MMR)
 • Operační program nadnárodní spolupráce „Central Europe“ koordinovaný na území České republiky (MMR)
 • Operační programy meziregionální spolupráce koordinované na území České republiky (MMR)

Aktuální informace můžete sledovat na webu Evropských strukturálních a investičních fondů.

 
Euro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958

EuroManagers