Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Služby

Služby

Služby pro uchazeče o dotaci

Poradenství pro žadatele o dotaci je hlavní činností firmy. Euro Managers disponuje zkušenostmi se zpracováním projektových žádostí z různorodých oborů lidské činnosti. Naše zkušenosti zahrnují sektory dopravy, životního prostředí a ve stále větší míře nejrůznější vědeckovýzkumné oblasti včetně projektů z oboru laserové či nukleární fyziky. Více viz reference.

Zpracování žádostí o dotaci

Zpracování žádostí o dotaci je základní poskytovanou službou. Euro Managers má zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace napříč různými sektory, jak v oblasti měkkých, tak investičních projektů.

Číst celý dokument

Zpracování žádostí o dotaci je základní poskytovanou službou. Euro Managers má zkušenosti se zpracováním žádostí o dotace napříč různými sektory, jak v oblasti měkkých, tak investičních projektů. Obecně je zpracování měkkých projektů méně náročné z hlediska rozsahu projektové dokumentace. Součástí investičních projektů je vždy studie proveditelnosti, jejíž rozsah a míra detailu se liší podle charakteru projektu, celkových investičních výdajů a požadované dotace. Investiční projekty, jejichž součástí je stavba, také standardně vyžadují pravomocné územní rozhodnutí k okamžiku podání žádosti o dotaci.

Formulace projektového záměru ve vazbě na kritéria přijatelnosti dotačních programů

Z naší zkušenosti je vždy práce nad projektem dialogem klienta a poradce. Ať už se projektový záměr nalézá v jakémkoliv stupni rozpracovanosti, dovedení projektového záměru do fáze, kdy je komplexní a přijatelný z hlediska dotačního titulu, je vždy první a nezbytnou etapou spolupráce mezi klientem a poradcem. Jde o doplnění či úpravu záměru jak ve smyslu základních kategorií přijatelnosti, tak také definování projektu v širších souvislostech:

 • osoba oprávněného žadatele, její historie, finanční zdraví,
 • oborově relevantní reference uchazeče o dotaci,
 • harmonogram projektu,
 • rozpočet projektu, zdroje financování
 • definování cílové skupiny,
 • dlouhodobá udržitelnost záměru,
 • projektové řízení a manažerské zázemí,
 • synergické projekty,
 • zapojení partnerů,
 • související okruhy, jako je veřejná podpora a výběrová řízení.

Administrace přiznané dotace

V okamžiku, kdy se uchazeč o dotaci stane podpisem smlouvy o dotaci příjemcem, začíná fáze tzv. administrace dotace. Služby spojené s administrací dotace jsou intenzivnější po dobu realizace projektu, kdy je nutno s řídicím orgánem komunikovat relativně často za účelem doložení postupu projektu a čerpání přidělené dotace.

Číst celý dokument

V okamžiku, kdy se uchazeč o dotaci stane podpisem smlouvy o dotaci příjemcem, začíná fáze tzv. administrace dotace. Služby spojené s administrací dotace jsou intenzivnější po dobu realizace projektu, kdy je nutno s řídícim orgánem komunikovat relativně často za účelem doložení postupu projektu a čerpání přidělené dotace.

Ve fázi realizace projektu se v rámci administrace zpracovávají monitorovací zprávy v cyklech určených řídicím orgánem, žádosti o platbu dle plánu etapizace a řídicí orgán provádí různé typy kontrol projektu (kontroly na místě, ex-post apod.). Tato fáze administrace se uzavírá tzv. závěrečnou zprávou k projektu.

Následná fáze administrace po dobu pětileté udržitelnosti projektu je méně náročná: V rámci této fáze se v půlročních až jednoletých cyklech zajišťují reportovací povinnosti vůči poskytovateli dotace spojené s prokázáním udržitelnosti výstupů projektu.

Dílčí analýzy a studie, CBA

Dle specifických potřeb klienta zpracováváme i tematicky zaměřené studie, srovnávací a jiné analýzy, dotazníková šetření či analýzy nákladů a užitků (Cost Benefit analýzy). V oblasti analýz CBA disponuje Euro Managers rozsáhlým know-how: Máme zkušenosti s jednotlivými sektorově orientovanými modelovými metodikami CBA (např. vodohospodářský sektor), ale rovněž jsme pro velké projekty v řadě sektorů sestavovali vlastní metodiku CBA (v sektorech: doprava, telematika, vozidla či věda a výzkum).

Spolupráce se zadavateli při sestavení zadávací dokumentace

Nabízíme vypracování zadávací dokumentace pro zadavatele projektů technické asistence.

Spolupráce s IEC

V oblasti dotačního poradenství spolupracuje Euro Managers s Ústavem pro evropskou spolupráci, který poskytuje podporu významným inovativním projektům v různých oblastech hospodářství při zpracování žádostí o dotace z veřejných zdrojů.

Číst celý dokument

Ústav pro evropskou spolupráci (Institute for European Cooperation – IEC) byl založen, aby podporoval spolupráci municipalit, podnikatelských subjektů a dalších organizací působících na území České republiky a s jejich partnerskými organizacemi v zemích Evropské unie. Cílem je vytvářet a podílet se na šíření nejlepších standardů v různých oblastech lidské činnosti, podporovat vznik a šíření inovací a nejnovějších poznatků a přispívat k vytváření kvalitních sítí spolupracujících osob. Hlavním prostředkem naplňování tohoto cíle je příprava žádostí pro projekty spolufinancované dotačními programy, například programem Horizont 2020 a jinými komunitárními programy, programy financovanými z fondů EU a jiných veřejných dotačních programů.

Podpora v rámci programu Horizont 2020

Euro Managers nabízí podporu matchmakingu při identifikaci partnerů projektů H2020.

 • Zpracování dotačního auditu - zahrnuje posouzení dotačních zdrojů programu Horizont 2020. Součástí dotačního auditu je identifikace relevantních výzev a detailní analýza podmínek výzev
 • Identifikace vhodných partnerských konsorcií s cílem ověření možnosti zapojení klienta do daných projektů partnerských konsorcií programu Horizont 2020
 • Identifikace vhodných platforem spolupráce a sítí spolupracujících právnických osob ve vazbě na program Horizont 2020
 • Podpora partnerských konsorcií při implementaci panevropských projektů širokých evropských konsorcií

A dále zajišťuje funkci administrátora dotace programu H2020.

 • Projektové řízení s využitím aplikací sdíleného elektronického prostředí
 • Zajištění komunikace s agenturou zastupující dotační zdroj v rámci H2020
 • Finanční řízení projektů
 • Podpora řešení smluvních konsorciálních vztahů
 • Organizační podporaEuro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958

EuroManagersEuroManagers